Gildebroeder worden

De vereniging heeft de vorm van het middeleeuwse gilde gekozen, met leden in vier stadia van bekwaamheid. Gildebroeder wordt men door het afleggen van een Proeve van Bekwaamheid, hetzij in calligrafie, hetzij in verluchting of in beide onderdelen.
Eénmaal per jaar is er een landelijke beoordelingsdag in september.

De beoordelingscommissie bestaat binnen het Gilde als onafhankelijk orgaan. Er is een Hoofdbeoordeling die alles coördineert op de landelijke beoordelingsdag. Deze is ook aanspreekpunt voor een ieder die informatie wil hebben over de beoordeling. Alle formulieren die betrekking hebben op de beoordeling zijn daar vrijblijvend op te vragen.

Men kan dus beoordeeld worden op calligrafie of verluchten.

Er zijn op die dag Gildebroeders die allen tenminste Gezel zijn in kalligrafie of verluchten, die beoordelen.

Als men voor het eerst wordt beoordeeld gaat dat in eerste instantie voor leerling calligrafie/verluchten.

Men wordt in dit geval door drie Gildebroeders beoordeeld. Mocht blijken dat het werk dat er ligt te goed is voor leerling komt er een beoordelaar bij en wordt er beoordeeld voor Gezel. (Men moet dan wel aan de eisen van Gezel voldoen).

Stadia van bekwaamheid
De gildebroeders zijn onderverdeeld in rangen. Deze rangen kunnen worden behaald door het afleggen van een Proeve van Bekwaamheid bij de beoordelingscommissie van ons Gilde.

De rangen zijn:

Calligraaf:

Verluchter:

Het Vignet
Gildebroeders die zijn bevorderd tot gezel of hoger, zijn gerechtigd het vignet te voeren overeenkomstig het bestaande model met eigen initialen.

Contributie
De contributie voor gildebroeders inclusief een abonnement op "Het Vrije Boek" bedraagt €26,50,
over te maken op:
Ibannummer NL21 INGB 00046 43 323

BIC nummer INGBNL2A
t.n.v. N.V.C., Het Vrije Boek,
Jack Sharppark 20 te Vijfhuizen.

Met ingang van 1.1.2018 bedraagt de contributie Euro 28,00.

Het is ook mogelijk als niet lid zijnde een abonnement op "Het Vrije Boek" af te sluiten voor €21,50 per jaar.  Met ingang van 1.1.2018 zijn de kosten hiervoor Euro 23,00.

Aanmelden
De eerstvolgende beoordelingsdag is  6 oktober 2018. U kunt zich voor deze dag aanmelding bij Anneke Brugman, email : a.brugman12@upcmail.nl.  Vervolgens ontvangt u alle benodigde informatie van haar.

Indien u zich heeft ingeschreven en 15 dagen voor aanvang van de beoordelingsdag moet afzeggen, dan kan dit kosteloos. Na deze termijn zult u bij afzegging €3,50 administratiekosten aan het Gilde verschuldigd zijn.