Leerling Calligraaf

Beoordelingscriteria
De ingediende stukken moeten origineel zijn, geen fotokopieën en mogen niet ingelijst zijn.
De kandidaat dient kennis te hebben van letters en initialen in historisch perspectief.
Taalkundig moet het werk goed zijn
Vanaf de titel leerling mogen de stukken niet ouder zijn dan 2 jaar.

Leerling Calligraaf wordt men als 6 werkstukken in 2 verschillende lettertypen uit verschillende tijdperken positief beoordeeld worden. Per lettertype moeten minimaal 3 werkstukken worden ingediend, waarvan 1 met een door de beoordelingscommissie te bepalen tekst, te publiceren in Het Vrije Boek of op te vragen bij de beoordelingscommissie. De gebruikte kapitalen of initialen (deze hoeven niet verlucht te zijn) moeten een evenwichtig geheel vormen met de tekst.

De kandidaat Leerling Calligraaf wordt beoordeeld door drie gildebroeders die minstens gezel calligraaf zijn.

Wanneer slechts 1 lettertype aan de gestelde eisen voldoet ontvangt de kandidaat een deelcertificaat. Men kan leerling worden door binnen twee jaar 2 deelcertificaten te behalen.